Vedtægter

Them Badmintonklub af 1968
3. revision af de på den stiftende generalforsamling
(1 6/9-1968) vedtagne love.

§1
Foreningen er hjemmehørende i Silkeborg Kommune.

§2
Foreningens formål er at højne og udbrede badmintonspillet blandt omegnens unge.

§3
Enhver ung mand eller kvinde, som vil indordne sig under den i foreningen ønskede ånd og tone, kan optages som aktivt eller passivt medlem af foreningen.
Ældre bosiddende inden for foreningens område kan optages som aktive eller bidragsydende medlemmer af foreningen. Optagelse sker ved henvendelse til et af styrelsens medlemmer.
Styrelsen kan udelukke et medlem af foreningen, såfremt den finder grund dertil. Udelukkelsen skal forelægges på den nærmest følgende generalforsamling.

§4
Foreningens højeste myndig er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest tre måneder efter regnskabsårets afslutning.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når styrelsens flertal ønsker det, eller når mindst halvdelen af de aktive medlemmer skriftligt stiller krav herom til styrelsen.
Indkaldelse sker ved den sædvanlige form for bekendtgørelse i Them med mindst 10 dages varsel.
Kun aktive og fast bosiddende bidragsydende medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen.

§5
På den ordinære generalforsamling aflægger formanden beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og kassereren fremlægger det reviderede regnskab for sidste regnskabsår til godkendelse. Regnskabsåret følger kalenderåret, dvs. fra 1/1 til 31/12.
Endvidere fremlægger styrelsen forslag til arbejdsplan for det kommende år.
Generalforsamlingen vælger foreningens styrelse, der består af 5 medlemmer. Valgene gælder for 2 år, så der vælges skiftevis 2 og 3 medlemmer. Der vælges endvidere 2 suppleanter, hvis valg gælder for 1 år. Ligeså vælges 2 revisorer, hvis valg gælder 2 år, således at en er på valg hvert år.

§6
Styrelsen vælger selv blandt sine medlemmer for 1 år ad gangen formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Styrelsen fastsætter kontingent og ordner foreningens anliggender. Styrelsen kan nedsætte udvalg eller overdrage enkelte medlemmer særlige arbejdsopgaver inden for foreningen.

§7
Tegning og hæftelse:
Foreningen tegnes af formanden eller kasseren. Ved økonomiske dispositioner over 5000 kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

$8
Til ændringer i denne lov kræves mindst 2/3 flertal på en generalforsamling, medens alle andre afgørelser træffes med relativt flertal.

§9
Foreningen kan opløses efter vedtagelse på 2 hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 og højst 6 ugers mellemrum, når 2/3 af de mødte stemmeberettigede stemmer herfor.

§10
I tilfælde af foreningens opløsning overdrages redskaber, bolde, rekvisitter og lign. amtsforeningen til opbevaring. Eventuel kontant formue anvendes til velgørende formåI.

§11
Udmeldelse kan kun ske ved en sæsons afslutning eller pr. 1. januar.